فروش آرشیو موسیقی
فروشگاه موسیقی ساز سوخته

پرداخت انجام شد؟

شما برگشتید!

اگر پرداخت موفقیت آمیز بوده باشد اطلاعات پرداخت برای ما ارسال شده است و اگر موفقیت آمیز نبوده است و مبلغ از حساب شما کم شده مسلماً طی ۴۸ ساعت (معمولاً خیلی زودتر در حد ۳۰ دقیقه) به حساب شما برگشت داده خواهد شد. به هرحال اطلاعات زیر مربوط به کسانی است که پرداختشان موفقیت آمیز بوده است…

اگر ایمیل دارید و مشکلی در ارسال ایمیل ندارید اطلاعات زیر را برای من ایمیل کنید و اگر ایمیل زدن نمی دانید با من تماس بگیرید.

شماره تماس : ۰۹۳۶۲۳۸۶۸۹۲

ایمیل: irwebnews@gmail.com

اطلاعات زیر را در هر صورت باید به من بدهید:

نام و نام خانوادگی (همان نام و نام خانوادگی که در فرم پرداخت آنلاین پرداخت نوشتید)

آدرس دقیق پستی و کد پستی و یک شماره تماس

تمام!

فروشگاه ساز سوخته